Intake Manifolds
INTAKE MANIFOLD 4.6L PI
M-9424-P46
$349.00
$242.00
$349.00
$242.00
INTAKE MANIFOLD BOSS302R
M-9424-M50BR
$825.00
$528.00
$825.00
$528.00
INTAKE MANIFOLD GASKET
M-9439-A50
$66.00
$45.65
$66.00
$45.65
MANIFOLD EFI 4.6L 3V
M-9424-463V
$759.00
$625.90
$759.00
$625.90
5.2 Intake & throttle body
9424KIT
$1,695.00
$1,055.57
$1,695.00
$1,055.57
CJ INTAKE & THROTTLE BODY PACKAGE
M-9000-M50CJ
$1,799.00
$1,644.50
$1,799.00
$1,644.50
GT350 5.2 intake manifold
M-9424-M52
$1,495.00
$935.00
$1,495.00
$935.00
INSTALLATION KIT - BOSS 302 INTAKE MANIFOLD
M-9444-M50B
$240.00
$151.80
$240.00
$151.80
INTAKE MANIFOLD 5.0L 4V COBRA JET
M-9424-M50CJ
$1,300.00
$990.00
$1,300.00
$990.00
INTAKE SHROUD MGT
M-6949-3V
$126.00
$80.30
$126.00
$80.30
Page 1